AZ ÁLTALUNK MŰKÖDTETETT ELLÁTÁSI FORMÁK

CSALÁDOK ÁTMENETI GONDOZÁSA

Családok átmeneti otthona

A családok átmeneti otthonának elsődleges célja, hogy segítse érvényesülni a gyermekek azon jogát, hogy kizárólag anyagi okokból fennálló veszélyeztetettség miatt a gyermeket a szülőtől, családjától nem szabad elválasztani. Az átmeneti otthon lehetőséget biztosít a gyermek és szülő együttes elhelyezésére.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, jelentkezéskor a család személyes adatait és elérhetőségeit elektronikus adatbázisunkban rögzítjük. Amennyiben férőhely üresedik valamelyik intézményünkben, úgy ezt megelőzően egy részletes helyzetfelmérő beszélgetés keretében térképezzük fel az ellátásukat kérők életkörülményeit. A „felvételi interjú” alapján a szakmai stáb javaslatot tesz az ellátásra, amelyről az intézményvezető dönt. A főváros XIV. és XV. kerületi önkormányzataival, valamint Dunakeszi település önkormányzatával kötött ellátási szerződések alapján az ellátásukat kérelmezők közül az ezen településekről érkezők a felvételkor előnyt élveznek.

Az intézményi ellátás a kiváltó ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart, mely a szülők kérelmére további 6 hónappal, illetve szükség esetén a tanév végéig meghosszabbítható, amennyiben a családban óvodás vagy iskoláskorú gyermeket nevelnek.

Lakások - "kiléptető" lakások és külső férőhelyek

Az intézményeink telephelyeként működő ún. „kiléptető lakások” és külső férőhelyek szintén a Családok Átmeneti Otthonainak férőhelyét képezik, az itt nyújtott szolgáltatásokra és azok igénybevételére ugyanazok a jogszabályi előírások vonatkoznak, mint a családok átmeneti otthona esetében. Azért nevezzük őket „kiléptető”-nek, mert az itt zajló családgondozási folyamatok elsődleges célja az önálló életvezetés felé vezető út segítése, vagyis az ellátórendszerből történő kilépés. A „kiléptető” lakásokban a lakhatás határideje 12+6 hónapig, a külső férőhelyeken 36 hónapig terjedhet (a családok átmeneti otthonában töltött időtartammal együtt). Mindkét ellátási formába az átmeneti otthonainkból van lehetőség bekerülni, egy belső pályázati szempontrendszer szerint.

Ezek az Alapítványunk kezelésében lévő, átlagos budapesti lakóingatlanok a főváros XIV. és XV. kerületeiben, amelyekben az intézményi bentlakásos elhelyezéshez képest önállóbb keretek között nyílik lehetőség az ellátásra. Összesen 14 kiléptető lakással és 2 külső férőhellyel rendelkezünk.

HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK REHABILITÁCIÓJA

Hajléktalan Személyek Rehabilitációs Intézménye

A rehabilitációs intézményünkben folyó segítő munka célja a hajléktalanságot kiváltó életkörülmények rendezése, illetve a komplex szociális rehabilitáció.

A rehabilitációs program résztvevője lehet minden magyar állampolgárságú vagy magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező aktív korú férfi – tehát nagykorú és nem nyugdíjaskorú -, akinek szociális ellátása ily módon indokolt; akinek a szociális, egészségügyi, mentális, pszichés állapota az átfogó rehabilitációs segítségnyújtásnak ezt a módját igényli; aki önként vállalja a programban való részvételt és képes a program követelményeinek megfelelni. Az intézményi ellátás a jogszabályi feltételek által meghatározott módon maximum 36 hónap időtartamra biztosítható.


AZ INTÉZMÉNYEINKBEN LAKÓK SZÁMÁRA AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTJUK

1.) Szociális munka

Intézményeink önkéntesen igénybe vehető ellátása a szociális munkás, valamint a szakgondozó és szociális asszisztens munkatársak által nyújtott szolgáltatásokra épül.

A szociális munkások szükség szerint az alábbi területeken nyújtanak segítséget:

- szociális ügyek intézése,

- életvezetési problémák rendezése,

- mentálhigiénés problémák kezelése.

2.) Pszichológiai tanácsadás

A lelki problémák kezelésében, feldolgozásában, az élethelyzetben bekövetkező változások sikeres menedzselésében igény szerint pszichológus segíti az intézményeinkben lakó felnőtteket és gyermekeket.

3.) Jogi tanácsadás

Alapítványunk jogásza tanácsadással segíti az intézményeinkben lakókat jogi ügyeik intézésében.

4.) Munkaerő-piaci szolgáltatás

Álláskereső ügyfeleink munkába állását egy erre a célra működtetett program keretében támogatjuk.

Munkaerő-piaci referensünk az alábbiakban nyújt segítséget:

- álláslehetőségek felkutatása,

- képzési lehetőségek felkutatása,

- internet, illetve e-mail használat (saját postafiók létrehozása),

- önéletrajz írás,

- a megfelelő álláskeresési technika elsajátítása.

5.) Családi és gyermekprogramok

A gyermekek számára hetente több alkalommal tartunk játékos csoportfoglalkozásokat, amelyek során az alábbiakra nyílik lehetőség:

- agyagozás,

- festés, rajzolás,

- papírjátékok készítése, hajtogatás,

- társas és ügyességi játékok,

- kirándulás.

6.) Korrepetálás

Önkéntes segítőink szükség szerint segítséget nyújtanak a gyermekeknek az iskolai tanulmányokban.

7.) Orvosi vizsgálat

A hajléktalan rehabilitációs intézményekben ellátottak számára a heti rendszerességgel ütemezett jelenléttel orvosi segítséget is nyújtunk (alapvető betegségek diagnosztikája, gyógyszerfelírás).

Munkatársaink team munkában, az egyéni esetkezelés és a közösségi szociális munka módszerét ötvözve végezik tevékenységünket. Az egyéni esetkezelést végző szociális munkások számára esetmegbeszélő csoport, illetve team szupervízió biztosítja a megfelelő szakmai hátteret.

A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

Szolgáltatásaink térítési díj ellenében vehetők igénybe. A személyi térítési díj összege a jövedelmi helyzet és az életkörülmények figyelembe vételével kerül megállapításra.